Nasza szkoła
Strona główna
News!!!
Hymn szkoły
Sztandar szkoły
Patron szkoły
Historia szkoły
Dyrekcja szkoły
Nauczyciele
Pedagog i psycholog
  szkolny

Pracownicy obsługi
Szkolne dzwonki
Lokalizacja
Kontakt
Serwisy
Dokumenty szkolne
Zamówienia publiczne
Zamówienia
   publiczne

Uczniowie
Rada Rodziców
Rada Rodziców
Regulamin
Regulamin SU
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Podstawa prawna:

1. Uchwala o systemie oświaty z dn., 7.09.1991 r.

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie.

 

Regulamin zawiera:

Postanowienia ogólne.

Organy Samorządu Uczniowskiego.

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego.

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Przepisy końcowe Samorządu Uczniowskiego.

 

 

I. Postanowienie ogólne:

§1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem".

 

§2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

§3

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogól uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

§4

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

§5

Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie pedagogicznej i Dyrektorowi opinii we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:

- prawa do zapoznawania się z programem nauczania z jego treścią, stawianymi wymaganiami

- prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu

- prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji miedzy

- wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

- prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej

- prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z

- własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem

- prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

§6

Organami Samorządu są:

- zebranie wszystkich samorządów klasowych

- przewodniczący Samorządu

- Rada Samorządu

- sekcje stałe i doraźne

 

§7

Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok. Wybory odbywają się w maju.

 

§8

Organy samorządu zobowiązane są, co najmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnym zebraniu Samorządu.

 

A. Zebranie Samorządu Uczniowskiego.

§9

Prawo do udziału w zebraniu Samorządu Uczniowskiego mają wszystkie samorządy klasowe.

 

§10

Zebranie Samorządu Uczniowskiego zwoływane jest na wniosek:

1. Przewodniczącego Samorządu

2. Rady Samorządu

3. Opiekuna Samorządu

 

§11

Zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

 

§12

Do kompetencji Zebrania należy:

- przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażanie swojej opinii o pracy przewodniczącego komisji.

- odwoływanie organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań.

- wybór nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

- zgłaszanie wniosków.

 

B. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

§ 3

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

- reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

- kieruje pracą Samorządu

- organizuje współdziałanie Samorządu z samorządem klasowym i organizacjami działającymi w szkole

- przedstawia sprawozdania z orientalności i realizacji zadań.

 

C. Rada Samorządu Uczniowskiego

§14

Rada Samorządu składa się z 7 osób: przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz, skarbnik, dwóch kronikarzy. Podstawowy zakres obowiązków członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

 

Przewodniczący:

- planuje i zarządza zebrania Zarządu (lub wyznacza prowadzącego)

- przydziela zadania członkom Zarządu -współpracuje z dyrektorem i opiekunem Samorządu

- stara się angażować wszystkich uczniów do pracy na rzecz Samorządu

- pełni funkcję łącznika między uczniami, a pozostałymi organami społeczności szkolnej: Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców

- szkoli swoich następców.

 

Wiceprzewodniczący:

- w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki

- stoi na czele ważnej sekcji

- pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków

 

Sekretarz:

- opracowuje wraz z przewodniczącym porządek zebrań Zarządu SU

- przed zebraniem gromadzi wnioski, które mają być rozpatrzone przez Zarząd

- protokołuje zebranie, rozsyła protokoły osobom zainteresowanym

- prowadzi dokumentację Zarządu (sprawozdania z zebrań, korespondencja uchwały Rady, wpis gości szkoły, opis działań Samorządu oraz ich projekty - to skarbnica!).

 

Skarbnik:

- prowadzi finanse Zarządu pod nadzorem opiekuna SU i fachową kontrolą księgowej szkoły

- prowadzi dokładny zapis wszystkich operacji finansowych

- współpracuje z przewodniczącym i opiekunem Samorządu w sprawach budżetu i finansów

- informuje Zarząd i Radę o stanie kasy, wpływach i wydatkach -gromadzi rachunki

- przewodniczy pracom sekcji finansowej.

 

Członkowie Rady

- wyrażają opinię ogółu uczniów

- zbierają pomysły uczniów swoich klas dotyczące pracy Samorządu i przedstawiają na Zebraniach Rady (to ważne - rozmawiać, pytać, proponować!)

- przedstawiają swoim klasom sprawozdania z wyników pracy Samorządu

- pracują w komisjach Rady

- uchwalają budżet.

 

§15

Zebrania zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu! Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków.

 

§16

D. Rada Samorządu Uczniowskiego.

- zwołuje Zebranie uczniów

- opracowuje i przedstawia Zebraniu projekt programu prac Samorządu

- jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim zebrania, wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej

- radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas

- rada Samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

 

III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

§17

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego określa Ordynacja Wyborcza

 

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§18

Samorząd może uzyskać dochody:

- z organizacji sklepiku szkolnego i innych tj. sprzedaż biletów na dyskotekę, loteria fantowa i inne

- ze zbiórki surowców wtórnych

- ze środków przekazanych przez sponsorów

- z dobrowolnych składek uczniów

- sprzedaż gadżetów okolicznościowych

 

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§19

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

- Regulamin Samorządu

- Ordynacja Wyborcza

- Zeszyt protokołów

- Roczne plany pracy

- Kronika Samorządu

- Rozliczenia finansowe

 

VI. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§20

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Czuwa nad całokształtem prac Samorządu

Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych

Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami.

 

VII. Przepisy końcowe

§21

Sprawy wymagające współdziałanie Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 

§22

Uczniowie występują w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

 

§23

Sposób uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu.

Regulamin będzie zatwierdzony w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym

 

§24

Walne Zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

 

§25

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WIERUSZOWIE

§1

W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie z klas I-III i V-VI

 

§2

Kandydaci to osoby z klas I-III oraz V (z każdej klasy wybierane są 3 osoby)

 

§3

Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłoszone na piśmie do Opiekuna Samorządu lub Przewodniczącego Samorządu w terminie do 10 dni przed data wyborów. Kandydat zgłaszający swoją kandydaturę musi podać następujące dokumenty: Kartę zgłoszenia (imię, nazwisko, klasa). Karty zgłoszenie są przygotowane przez sekcję dekoracyjną.

 

§4

4.1. Kampania wyborcza trwa od zamknięcia listy kandydatów do godziny 15.00 dnia poprzedzającego wybory.

4.2. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady "fair play"; nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami. Wolno prowadzić kampanie na rzecz swojego kandydata a nie przeciw innemu kandydatowi.Za kampanie poszczególnych kandydatów są odpowiedziami oni sami i ich komitety wyborcze (klasy).

4.3. Nie wolno przekupywać ani zastraszać członków Komisji Wyborczej

 

§5

5.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Opiekun Samorządu i 3 przedstawicieli uczniów, wybranych drogą losową.

5.2. Przedstawiciele uczniów będący w Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego (być kandydatami do Rady Samorządu).

 

§6

Datę wyborów wyznacza Opiekun Samorządu

 

§7

7.1. Oddany głos jest ważny, jeśli wyborca zagłosował na l do 7 osób, głosujący przez postawienie krzyżyka po prawej stronie nazwiska kandydata. Głos jest nieważny, jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na większą liczbę kandydatów niż 7. Głos jest nieważny, jeśli wyborca dokona innych zapisów na karcie do głosowania lub zagłosuje w inny sposób niż postawienie krzyżyka po prawej stronie nazwiska kandydata. Głos kandydata jest nieważny, jeśli na karcie są skreślenia lub poprawki.

7.2. Wybory są tajne -nikt nie jest zobowiązany do ujawnienia, na kogo oddał głos.

 

§8

8.1. Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów najpóźniej 3 dni od daty wyborów, zawieszając je na gazetce.

8.2. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do Komisji Wyborczej w terminie l dnia po ogłoszeniu wyników.

8.3. Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone uwagi i w przypadku słuszności skargi może zmienić wynik wyborów lub je unieważnić w terminie do 3 dni od wpłynięcia skargi.

 

§9

9.1. 7 Kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tworzą Radę Samorządu Szkolnego i spośród siebie wybiera Prezydium Rady Samorządu, czyli przewodniczącego i 2 zastępców.

9.2. Spośród członków Rady Samorządu zostaje powołany sekretarz, skarbnik, dwóch kronikarzy i osoby do sekcji rozrywkowej, dekoratorskiej, porządkowej i ekologicznej wybierane są we wrześniu.

 

§10

10.1. Wnioski o odwołanie Rady Samorządu lub poszczególnych jej członków może składać każdy uczeń klas I-III do Prezydium Rady lub do Opiekuna Samorządu.

10.2. W przypadku wniosku o odwołanie członka Rady, Rada podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym, powszechnym i równym.

10.3. W przypadku wniosku o odwołanie całej Rady decyzja o odwołaniu zapada przez referendum ogółu uczniów klas I-III większością głosów 50 % + l głos.

 

§11

11.1. W przypadku rezygnacji członka rady z funkcji (rezygnacja musi być złożona na piśmie)Rada po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Rady osobę, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady. Następnie może te osobie powierzyć funkcje pełnioną przez osobę, która zrezygnowała lub powołać na stanowisko innego członka Rady a nowemu członkowi rady zaproponować wolne stanowisko.

11.2. Jeśli jest więcej niż jedna osoba, która podczas uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady, i wszystkie te osoby i wszystkie te osoby są zainteresowane pracą w Radzie, członkowie Rady głosują w sprawie przyjęcia nowego członka do rady spośród tych osób.

 
Projekty edukacyjne
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Documaster
LOGOWANIE
Dziennik elektroniczny
LOGOWANIE
Różne

Zegar
400,884 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl