Nasza szkoła
Strona główna
News!!!
Hymn szkoły
Sztandar szkoły
Patron szkoły
Historia szkoły
Dyrekcja szkoły
Nauczyciele
Pedagog i psycholog
  szkolny

Pracownicy obsługi
Szkolne dzwonki
Lokalizacja
Kontakt
Serwisy
Dokumenty szkolne
Zamówienia publiczne
Zamówienia
   publiczne

Uczniowie
Rada Rodziców
Rada Rodziców
Regulamin
Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"
Ogólnopolski Konkurs

Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"

        Informujemy, że nasze gimnazjum w okresie od 10 października 2012r. do 31 marca 2013r. brało udział w II Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń, pod hasłem: „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”. Patronat nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyna Szumilas.

        Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

        Przez sześć miesięcy nasza szkoła wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu w sposób następujący:

 

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole - 180 Liczba klas - 8

Liczba przeprowadzonych debat - 3, liczba uczestników debat - 151

Przesłano do jury - 24 testy.

Ocena wartości debat, przykłady omówionych problemów, ew. wnioski.

 

        W klasach I, II i III Gimnazjum na godzinach wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie oraz historii przeprowadzono zajęcia nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Uczniowie podzieleni na cztery grupy zdefiniowali wyżej wymienione pojęcia, korzystając ze Słownika Języka Polskiego oraz tekstu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwsza grupa odpowiadała na pytania związane z państwem (kto i co tworzy państwo?, kto jest najważniejszy w państwie i dlaczego?, w jakim państwie żyjemy?). Druga grupa przygotowała informacje nt. prawa (co znaczy mieć do czegoś prawo?, kto i co stanowi prawo?, w jakich sytuacjach w życiu codziennym mamy kontakt       z prawem). Trzeci zespół przybliżył kolegom tematykę społeczeństwa (kto i co tworzy społeczeństwo?, co to znaczy być członkiem społeczeństwa?). Ostatnia grupa udzieliła odpowiedzi na pytania związane z obywatelem (co to znaczy być obywatelem?, jakie są podstawowe prawa i obowiązki obywatela?).

        Ostatnim elementem zajęć była wspólna debata Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, czy przestrzegamy prawa? Większość uczniów przedstawiało argumenty „za”, twierdząc, że są świadomymi obywatelami Polski, znają Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegają prawa oraz znają swoje obowiązki jako obywatela Polski. Druga grupa była zdania, że młodzież często nie rozumie zasad i norm panujących

w społeczeństwie, nie przestrzega prawa i łamie jego przepisy. Podczas debaty młodzi ludzie prezentowali swoje poglądy zgodnie z zasadą, że żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo do wyrażania swojego stanowiska, własnego zdania i opinii na dany temat.

        Kończąc debatę prowadzący zwrócił uwagę uczniów na fakt, że pojęcia państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają. Obywatele tworzą społeczeństwo, posiadają swoje prawa i obowiązki, które są regulowane prawem powszechnym obowiązującym w państwie. Prawo powinno być wyrazem woli narodu i wypływać z zasad demokracji.

        Podsumowaniem przeprowadzonej debaty był test, do którego przystąpili uczniowie klas gimnazjalnych.

 

        WNIOSEK: Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” po zrealizowaniu zadania znają podstawowe zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz rozumieją, że będąc obywatelem, członkiem społeczeństwa należy świadomie uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym kraju oraz przestrzegać prawo.


Zadanie 1

 

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu.

 

Wykonanie.

Liczba uczestników konkursu Co powinno się zmienić …? - 88. Przesłano do jury - 10 prac. Ocena efektów zadania. 2. Wnioski, spostrzeżenia.

 

        Nauczyciele języka polskiego zorganizowali Szkolny Konkurs Literacki nt. Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?. Zgodnie z opracowanym Regulaminem uczniowie klas I redagowali list a klas II i III rozprawkę, w pracach należało uwzględnić relacje nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości.

        Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży naszego gimnazjum. Do jury konkursu wpłynęło  88 prac z czego wybrano 10 najlepszych. Wszystkie listy i rozprawki dostarczone do jury Szkolnego Konkursu pozwalają stwierdzić, że uczniowie wiedzą jakie czynniki wpływające na poprawę relacji nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości. Ponadto młodzi ludzie utrwalili sobie reguły bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz zasady kulturalnego zachowania się. Z napisanych prac wynika, że docenili wartość tolerancji, zrozumienia, wzajemnej rozmowy, które mają wpływ na niwelowanie konfliktów

i nieporozumień.

        Przeprowadzenie konkursu zdecydowanie przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów    w szkole i środowisku jak również sprzyjało kształtowaniu wśród  nich właściwych norm obywatelskich, poszanowaniu prawa, budowaniu poprawnych relacji, przeciwdziałaniu patologiom oraz budzeniu tolerancji kulturowej i społecznej. Uczestnicy konkursu mieli możliwość rozwijania twórczego myślenia oraz wrażliwości artystycznej, estetycznej. Konkurs kształtował umiejętność współzawodnictwa oraz sprzyjał promocji młodych talentów.

 

        WNIOSEK: Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” po zrealizowaniu zadania wiedzą, że właściwy proces komunikacji interpersonalnej, aktywne słuchanie, empatia, zrozumienie i szacunek dla poglądów innych to czynniki sprzyjające poprawie relacji między ludźmi.

  

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie.

Liczba spotkań - 6. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego. Liczba uczestników spotkań 154 (łącznie) w tym:

- Państwowa Straż Pożarna – 45

- Policja – 50

- Pogotowie Ratunkowe - 59

 

Opis spotkań przesłano do jury pocztą: elektroniczną (niepotrzebne skreślić).

 

        W okresie od października 2012 r. do marca 2013 r. zorganizowano spotkania dla wszystkich uczniów gimnazjum z przedstawicielami straży, policji oraz pogotowia ratunkowego, które odbyły się na terenie naszej szkoły.

        Młodzież klas pierwszych uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez strażaka. W pierwszej ich części strażak wykorzystując prezentację multimedialną wskazał uczniom te zachowania, które mogą doprowadzić do wybuchu pożaru oraz przekazał informację nt. zadań straży. Uczestnicy konkursu poznali sposoby postępowania podczas wystąpienia pożaru w ich domach, w szkole oraz  na wypadek poparzeń ogniem.

        Podczas spotkań z policjantem, młodzież klas II i III została wyposażona w wiedzę na temat odpowiedzialności karnej. Policjant zakomunikował uczniom, że znęcanie się psychiczne czy fizyczne nad kolegą, obrażanie, stawianie innych w złym świetle  to przestępstwa, których często młodzi ludzie nie są świadomi. W drugiej części spotkania podjęto dyskusję nt. zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich a policjant przeprowadził krótki trening asertywności. Na zakończenie młodzież przypominała podstawowe zasady ruchu drogowego. Uczestniczy konkursu wiedzą, że zawsze należy przechodzić przez drogę w wyznaczonych do tego miejscach a wieczorami poruszając się przy ulicy należy używać odblasków.

         W spotkaniach z ratownikami medycznymi uczestniczyła młodzież klas II oraz oddziałów edukacyjno-terapeutycznych. Zajęcia miały charakter warsztatowy, w których dominowały ćwiczenia praktyczne. Uczniowie nauczyli się metod udzielania pierwszej pomocy, mieli możliwość przeprowadzania sztucznego oddychania na fantomach jak również układali „poszkodowanych” w różnych wypadkach w tzw. pozycji bocznej bezpiecznej.

 

        WNIOSEK: Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” po zrealizowaniu zadania potrafią wezwać służby alarmowe w razie niebezpieczeństwa i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym oraz wiedzą jak postępować podczas pożaru lub poruszając się po drodze.


Zadanie 3

 

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek - 3. Liczba uczestników - 159. Przesłano do jury informację - tak. Wnioski, ocena zadania, uwagi.

 

        19 października 2012 roku młodzież klas I, II i III brała udział w pogadankach, które  prowadził specjalnie zaproszony do szkoły Pan Przemysław Waszak (mgr teologii, doktorant UAM w Toruniu).

        Dzięki zorganizowanym zajęciom uczniowie poznali podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej oraz nauczyli się rozpoznawać sytuacje i zachowania naruszające jego godność i dobra osobiste, cielesne.

        Podczas zajęć prowadzący zdefiniował pojęcie „dobra osobiste” zgodnie z Kodeksem Cywilnym, zwrócił uwagę młodych ludzi na tematy związane z aktami przeklinania w szkole i miejscach publicznych. Uczniowie dowiedzieli się, że przeklinanie w miejscach publicznych jest karalne.

        Ponadto prowadzący posłużył się wizerunkiem człowieka jako przykładem dobra osobistego. Przekazał informacje, że nagrywanie, robienie zdjęć osoby bez wyrażenia przez nią zgody jest karalne. Uczniowie mieli możliwość zdobycia informacji jak duże zagrożenie niesie za sobą umieszczanie zdjęć i nagrań na portalach społecznościowych tj. Nasza Klasa, Facebook czy You-Tube.

        Prowadzący poruszył temat przywłaszczania sobie cudzego mienia. Cudze mienie to nie tylko filmy, muzyka ściągana z Internetu czy rzeczy fizyczne, ale to również odpisywanie prac domowych bez zgody właściciela czy ściąganie podczas sprawdzianów. Przywłaszczanie cudzego mienia jest karalne.

        W drugiej części pogadanki uczniowie poznali sfery kontaktów w których człowiek funkcjonuje od tzw. sfery bezpiecznej po intymną. Dzięki temu dowiedzieli się, że nikt bez ich zgody nie może ingerować w sferę intymną człowieka, naruszać jego nietykalność cielesną.

 

        WNIOSEK: Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” po zrealizowaniu zadania znają te sytuacje i zachowania, które naruszają godność i dobra osobiste drugiego człowieka oraz wiedzą, że nikt nie powinien naruszać ich nietykalności cielesnej.


Zadanie 4

 

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów - 6. Liczba uczestników - 153. Czy przesłano do jury informację? - tak. Wnioski, ocena zadania, uwagi.

 

        Uczniowie klas I gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Arka Noego”, Certyfikowanym Instruktorem Terapii Uzależnień, Dyplomowanym Lektorem w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii. Prowadzący w sposób jawny, dosłowny pokazał uczniom drogę, która może doprowadzić do uzależnienia a następnie skutki uzależnień  od zmian w myśleniu i zachowaniu, poprzez zmiany fizyczne organizmu aż do śmierci. Dzięki przeprowadzonym zajęciom młodzi ludzie uświadomili sobie, że alkoholizm i narkomania to choroby, które niszczą życie. Groźny jest sam kontakt z substancją psychoaktywną bo nawet jednorazowe zażycie narkotyku może doprowadzić do śmierci.

        Uczniowie klas II uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego  których celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób możemy się bronić przed narkotykami, tytoniem, dopalaczami?. Młodzież, wykorzystując wycinki z gazet przygotowała plakaty odpowiadające na powyższe pytanie. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie uświadomili sobie, że prawdziwi przyjaciele, którym nie trzeba imponować „braniem, piciem, paleniem”, rodzina, zainteresowania, szkoła, konstruktywne spędzanie czasu wolnego to metody, które pomogą uchronić się przed uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

        Wśród młodzieży z klas III przeprowadzono debatę nt. Narkotyki, tytoń, dopalacze – warto czy nie warto. Uczniowie pracując w grupach zebrali argumenty ZA i PRZECIW wyżej wymienionym substancjom. Młodzi ludzie jednogłośnie opowiedzieli się za tym, że nie warto zażywać narkotyków, pić alkoholu, palić tytoniu czy używać dopalaczy. Zgromadzili argumenty, że wszystkie wymienione używki nie tylko rujnują ich zdrowie, niszczą rodziny ale przede wszystkim prowadzą do śmierci. Ostatnim etapem zajęć była dyskusja – co można zrobić, by młodzież nie sięgała po używki, by potrafiła się bawić bez alkoholu, tytoniu i dopalaczy.

 

        WNIOSEK: Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” po zrealizowaniu zadania uświadomili sobie, że używanie substancji psychoaktywnych może zakończyć się śmiercią natomiast rodzina, przyjaciele, zainteresowania powinny być priorytetem w życiu młodych ludzi.


Zadanie 5

 

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów - 5. Liczba uczestników -  142.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

 

        We wszystkich klas gimnazjum podczas godzin wychowawczych pedagog szkolny – specjalista z zakresu resocjalizacji oraz katecheta przeprowadzili zajęcia na wyżej wymieniony temat. Miały one formę warsztatów. Uczniowie podzieleni na grupy samodzielnie wyszukiwali informacji na temat subkultur młodzieżowych, dokonywali ich charakterystyki oraz prezentowali zdjęcia związane z tematem. 

         Młodzież uświadomiła sobie, że przynależność do różnych subkultur niesie za sobą niebezpieczeństwo. „Kibole” to nie prawdziwi kibice kierujący się zasadą „fair play”, ale to ludzie agresywni, wszczynający bójki na stadionach i po meczach. Uczniowie doszli do wniosku, że „dresiarze” to nie grupa przyjaznych ludzi ubranych             w firmowe dresy, ale to ludzie, których cechuje brak poszanowania zasad kultury i norm współżycia społecznego. „Blokersi” z kolei to młodzi ludzie pozbawieni perspektyw, nadużywający alkoholu i narkotyków. Charakteryzując kolejne grupy młodzi ludzie doszli do wniosku, że przynależność do subkultury młodzieżowej, grupy podwórkowej czy paczki niesie za sobą negatywne skutki tj. konflikty z prawem, uzależnienie od narkotyków, tytoniu, alkoholu, wandalizm, przemoc i agresję.

        W drugiej części zajęć uczniowie znaleźli rozwiązania jak bronić się przed wciągnięciem do paczki, kto i co pomaga się przed tym ustrzec. Wśród przedstawionych rozwiązań najczęściej podawali: rozmowy i wsparcie ze strony rodziców, przyjaciół, nauczycieli, wychowawców, pedagoga; posiadanie i rozwijanie zainteresowań, konstruktywne organizowanie i spędzanie czasu wolnego.

 

        WNIOSEK: Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” po zrealizowaniu zadania wiedzą, że przynależność do grup podwórkowych i subkultur młodzieżowych niesie za sobą ryzyko konfliktu z prawem, uzależnienia od substancji psychoaktywnych a przede wszystkim ryzyko utraty najważniejszych wartości tj. rodzina, bliscy i przyjaciele.

 

 

Zadanie 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów - 5. Liczba uczestników - 134. Czy przesłano do jury informację? - tak. Wnioski, ocena zadania, uwagi:

 

        Zespół Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie jest placówką w której od lat istnieją zespoły edukacyjno – terapeutyczne (do niedawna były też klasy specjalne), dlatego temat niepełnosprawności nie jest obcy uczniom naszego gimnazjum. Wszystkie imprezy i uroczystości szkolne np. zabawa choinkowa, andrzejkowa, Dzień Patrona, akademie odbywają się z udziałem osób niepełnosprawnych. Oprócz tego wolontariusze naszej szkoły pomagają w przygotowaniu i przebiegu Imprezy Integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół” organizowanej przez Stowarzyszenie „Klub Otwartych Serc” oraz Imprezy Integracyjnej „Śpiewać, tańczyć każdy może” odbywającej się      w naszej szkole. Ponadto młodzież na każdej przerwie ma okazję do kontaktu z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, autyzm).

        Podczas realizacji tego zadania specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki pracujący w naszej szkole przeprowadzili w klasach gimnazjum spotkania, których celem było kształtowanie postawy pozytywnej, akceptującej niepełnosprawność. Również informacje na temat różnych rodzajów niepełnosprawności, ich przyczyn zostały  rozszerzone i usystematyzowane. Młodzież gimnazjum w pełni akceptuje osoby niepełnosprawne, są wrażliwi na ich potrzeby o czym świadczy ogromne zaangażowanie w organizację Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Wspólne przygotowanie plakatów, rozmowy, żarty sprzyjały integracji wszystkich uczniów.

        W związku z zainteresowaniem oraz aktywnym udziałem wolontariuszy z klas III w życie i naukę osób niepełnosprawnych przygotowano i przedstawiono prezentację multimedialna nt. Razem możemy więcej. Spotkanie to było swoista lekcją nt. niepełnosprawności. Przybliżono uczniom na przykładach z życia możliwości i ograniczenia osób niepełnosprawnych.

 

        WNIOSEK: Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” po zrealizowaniu zadania nie tylko poszerzyli swoją wiedzę na temat przyczyn i rodzajów niepełnosprawności, ale stali się jeszcze bardziej wrażliwi na potrzeby  i ograniczenia osób niepełnosprawnych.


Zadanie 7

 

 Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

  

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów - 4. Liczba uczestników - 152. Uczestniczyli przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni).

 

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

 

        Realizacja tego zadania w naszej szkole przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap miał na celu przedstawienie instytucji jaką jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym celu zaproszono pracowników socjalnych       z MGOPS z Wieruszowa. Uczestnicy spotkania (klasy II i III) poznali misję, rolę, zadania i cele działalności ośrodka; sytuacje w jakich mogą liczyć na pomoc społeczną oraz kto ma prawo z tej pomocy korzystać. Ponadto pracownicy socjalni przypomnieli młodzieży jaki jest wpływ używek na organizm, do czego prowadzi przemoc i agresja w domu      i szkole oraz przedstawili procedurę „Niebieskiej Karty”. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Młodzi ludzie starali się zrozumieć potrzebę pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej jak również szukali rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.

         Drugi etap realizacji zadania miał charakter warsztatowy. Wzięła w nim udział młodzież z klas I. Podczas zajęć języka angielskiego i niemieckiego uczniowie pracowali w grupach nad tematem pomocy społecznej w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Europie. Przygotowali plakaty oraz referaty przedstawiające instytucje oraz sposoby udzielania pomocy osobom potrzebującym w tych krajach.

 

        WNIOSEK: Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” po zrealizowaniu zadania rozumieją potrzebę pomocy osobom samotnym, znają przyczyny osamotnienia w społeczeństwie, tj. bieda, brak rodziny, uzależnienia oraz dostrzegają osoby potrzebujące w swoim otoczeniu i określają ich problemy, jak również potrafią pomóc i wskazać miejsca gdzie osoby pokrzywdzone przez los mogą szukać pomocy.


Zadanie 8

 

 Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów - 4. Liczba uczestników - 149. Kto prowadził konwersatoria? - Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

 

        Zajęcia prowadzono na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dwie uczennice klasy II naszego gimnazjum pt. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia. Celem prowadzonych spotkań było zapoznanie społeczności szkolnej z podstawowymi regułami prawa cywilnego i karnego oraz uświadomienie im konieczności przestrzegania prawa. Zaprezentowano młodzieży najważniejsze akty prawne stanowiące o przestrzeganiu prawa oraz konsekwencje ich łamania ze szczególnym uwzględnieniem nieletnich. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie poznali podstawowe zasad postępowania z nieletnimi i małoletnimi dopuszczającymi się czynów karalnych.

        Drugim etapem w realizacji tego zadania było przygotowanie wystawy książek w bibliotece szkolnej nt. praw i obowiązków uczniów. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem a młodzież miała możliwość oglądania, czytania interesujących książek i artykułów.

        Kolejny etap to zorganizowanie warsztatów dla przedstawicieli klas II, których w szczególności zainteresowała tematyka praw osób nieletnich. W ramach warsztatów uczniowie zapoznali się z dokumentami, w których zawarte są prawa i obowiązki ucznia i obywatela Rzeczpospolitej. Największe zainteresowanie wzbudziła dyskusja nt. następstw łamania ustalonych norm postępowania. Młodzi ludzie nawiązywali do życia codziennego i omawiali je na konkretnych przykładach. W szczególności koncentrowali się na konsekwencjach prawnych nieprzestrzegania norm szkolnych.

 

        WNIOSEK: Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” po zrealizowaniu zadania rozumieją, że jeżeli człowiek żyje w jakiejś wspólnocie, musi przestrzegać reguł jakie w niej obowiązują a nieprzestrzeganie prawa nie tylko przez dorosłych, ale również przez uczniów niesie za sobą konsekwencje – niszczy osobę, która go nie przestrzega.


Zadanie 9

 

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

Wykonanie:

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

 

Zadanie 1

 

        W dniach 14.03-21.03.2013 r. zorganizowano „Tydzień Bezpieczeństwa”. Rozpoczął go dzień bez agresji i przemocy w szkole. Cała społeczność szkolna na znak poparcia idei bezpieczeństwa była jednakowo ubrana w białe bluzki, koszulki z niebieską wstążką. Podczas tego tygodnia młodzież robiła dekoracje na korytarzu szkolnym związaną z tematem bezpieczeństwa, przygotowywała gazetki w swoich klasach, godziny wychowawcze poświęcone były szeroko rozumianemu bezpieczeństwu w szkole, domu, na ulicy.

        Również w Tygodniu Bezpieczeństwa zorganizowano II edycję konkursu „Mam talent”, gdzie uczniowie współzawodniczyli zgodnie z zasadą „zdrowej rywalizacji”.

        Na zakończenie tj. 21 marca odbył się happening pod nazwą „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”. Wszyscy uczniowie zebrali się na sali gimnastycznej gdzie pedagog szkolny podsumował dotychczasową realizację konkursu, wręczył upominki, podziękowania i dyplomy. Młodzież na ten dzień przygotowała własne hasła i wiersze przeciwko przemocy i agresji.

        Uczennica klasy II gimnazjum jeszcze raz przedstawiła prezentację multimedialną Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia. Na zakończenie wystąpili finaliści konkursu „Mam talent”.


Zadanie 10a

 

Zadanie 2

 

        Martyna Świeściak i Kamil Zarych z klasy II gimnazjum przystąpili w ramach ogólnopolskiego konkursu do projektu XIX edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Warunkiem przystąpienia było zorganizowanie debaty na jeden z podanych tematów. Ponieważ nasze gimnazjum jest uczestnikiem konkursu „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń” uczniowie wybrali temat debaty związany z konkursem Jak zwiększyć bezpieczeństwo na drodze w drodze do szkoły? Głównym jej  celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione w temacie oraz zaproponowanie rozwiązań technicznych mogących zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły.

        W ramach projektu Martyna i Kamil przygotowali i przeprowadzili związaną z tematem ankietę wśród kolegów i koleżanek z gimnazjum. Opracowali również prezentację multimedialną dla najmłodszych uczniów z naszej szkoły (klas I-III) nt. prawidłowych zachowań i najważniejszych przepisów obowiązujących pieszych uczestników ruchu drogowego.

        W dniu 26 marca 2013 r. odbyła się debata z udziałem dyrektora i wicedyrektora szkoły, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Turystyki, przedstawicieli Rady Miejskiej, Rady Powiatu, naczelnika Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KPP, przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych oraz przedstawicieli Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego.


Zadanie 10b

 

 

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji.

 

        Gimnazjum Nr 2 w Wieruszowie w okresie od października 2012 r. do marca 2013 r. zrealizowało 10 zadań objętych konkursem „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń” według wcześniej przygotowanego harmonogramu. Realizację zadań rozłożono w czasie, by można było wykonać je jak najrzetelniej. Każde z przeprowadzonych działań zostało udokumentowane w sprawozdaniach zawierających zdjęcia, prace uczniów, prezentacje multimedialne uzyskane podczas ich realizacji. Zgodnie z założeniem konkursu obejmowały one problematykę zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego, podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

        Udział w konkursie spowodował, że dziś jednoznacznie możemy stwierdzić, iż wzrosła świadomość i poziom wiedzy młodzieży naszego gimnazjum nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, MGOPS cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wyposażyły uczniów    w niezbędne umiejętności. Ogromne zaangażowanie nauczycieli, młodzieży, zapraszanych gości oraz zajęcia przeprowadzone na najwyższym poziomie przyczyniły się do realizacji założonych celów oraz spowodowały, że wybrane zadania konkursowe zostaną na stałe włączone do planu pracy szkoły.  Jesteśmy dumni, że udało nam się zrealizować wszystkie z zaplanowanych działań a sam udział w konkursie był dla młodzieży swoistą lekcją na temat bezpieczeństwa oraz „Prawa, Przyjaźni i Tolerancji”.

 

Anna Zagórska

pedagog szkolny - koordynator konkursu

 
Projekty edukacyjne
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Documaster
LOGOWANIE
Dziennik elektroniczny
LOGOWANIE
Różne

Zegar
400,858 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl